DRA (Diploma in Refrigeration & Air Conditioner Course)

 

Course Code-33, Duration-1 Year

DRA (Diploma in Refrigeration & Air Conditioner Course)

 

§  csfld bysDVªkfud o bysDVªkWfud ,oa dEiksusUV F;ksjh] psfdu LVsoykbtj

§  vkbl IykUV F;ksjh ,oa lhfyax QSu ckbfMax o fjis;fjax

§  F;ksjh ,oa ÁsfDVdy vkVksesfVd dUVªksy ,oa dEÁs”kj F;ksjh psfdax ,oa ÁsfDVdy

§  vkVkseksckby ,;jdaMh”ku ¼dkj ,-lh-½ dh fjisf;fjax ,oa xSl pkftZax o fjis;fjaxA

§  :e ,;j daMh”kuj dh ok;fjax ,oa xSl pkftZax rFkk fjis;fjax

§  okVj dwyj F;ksjh ,oa xSl pkftZax o fjis;fjax

§  :e ,;j daMh”kuj dh F;ksjh ,oa vlsEcfyax vlsEcfyax

§  okf”kax e”khu dh fjis;fjax

§  fLifyLV ,;jdaMh”kuj dh F;ksjh] ok;fjax ,oa xSl pkftZax o fjis;fjax

§  jsyos ,;j daMh”kuj dh fl/kkfUrd fjis;fjax] dwyj] QSu] feDlh ,oa dEÁs”kj okbZfMaxA

§  dksYM LVksj F;ksjh ,oa Vscy QSu dwyj iEi ckbfMax o fjis;fjax